Retningslinjer for lærere innen kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen

Innledning

Dette dokumentet er utarbeidet for å være en veileder til lærere som gjennomfører kurs og utdanning i kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen. Retningslinjene gjelder for alle områdene der Nya Ramstiftelsen har utstedt sertifikat som gir autorisasjon til å gjennomføre kurs og utdanning i samsvar med stiftelsens paragrafer, som kan leses i siste avsnitt i dokumentet.

Retningslinjene er utarbeidet av sertifiserte lærere fra samtlige områder og er godkjent av styret i Nya Ramstiftelsen.

Eventuelle endringer i dokumentet kan foreslås av sertifiserte lærere og skal godkjennes av styret i Nya Ramstiftelsen.

Dokumentets formål

Formålet med retningslinjene er å skape en felles plattform for sertifiserte lærere til bruk i undervisningen, og som gir struktur og tydelige rammer. Dokumentets formål er også å gjøre det enklere for lærerne å samarbeide.

Utdanningsprogram

Nya Ramstiftelsens utdanningsprogram består av flere kurs og utdanninger.
Et godkjent utdanningstrinn fører til:

 • Bevis etter gjennomført sirkel/kortkurs.
 • Diplom etter gjennomført spesielle kurs/grunnutdanning.
 • Sertifikat etter gjennomført lærerutdanning.

Grunnutdanning

Etter gjennomført grunnutdanning får deltagerne et diplom.
De elevene som avbryter grunnutdanningen kommer ikke til å få diplomet. Det er viktig at lærerne informerer sine elever om utdanningens bestemmelser før utdanningen begynner.

Lærerutdanning

For å kunne lære bort kunnskap og teknikker innen de ulike områdene til andre, skal eleven gjennomgå en lærerutdanning og blir da en sertifisert lærer. Sertifikatet utstedes alltid av styret for Nya Ramstiftelsen.

Undervisningsplan

En generell undervisningsplan for de ulike områdene utvikles av lærergrupper som har erfaring med å undervise.
Undervisningsplanen utvikles av lærergruppene som underviser innen de respektive områdene og godkjennes av styret.

Sertifiserte lærere med erfaring fra undervisning innen de aktuelle områdene, kan igjen gi støtte til nye lærere ved å planlegge spesielle kurser og utdanninger, samt å fungere som mentor.

Viktige forutsetninger

Kurs og utdanning i kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, skal alltid være i samsvar med formålsparagrafene for Nya Ramstiftelsen.

Utdanning i kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, kan ikke benyttes for å behandle psykiske eller fysiske sykdommer.

Avvikelser eller endringer i forhold til den generelle utdanningsplanen for et område, skal alltid avklares med styret for Nya Ramstiftelsen før de benyttes.

Holistisk kunnskap utfra Ambres formidling

Utdanning i kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen er gjennomsyret av et holistisk grunnsyn. Utdanningen legger vekt på å se sammenhengen mellom menneske og natur, kropp og psyke, tanke og følelse. Bøkene Drömmandets Natur, Møte med Ambres, samt videoinnspillinger med Ambres, kan inngå som kurslitteratur. Læreren skal strebe etter å formidle kunnskapen slik at den snakker til elevens følelse og logikk. Læreren bør varsomt hjelpe eleven til å forstå og bruke det helhetssynet som Ambres har formidlet og som relateres til livet.

Profesjonell holdning

Det er viktig at lærerne streber etter profesjonalitet i forhold til både elever og kollegaer.

Etiske prinsipper

All virksomhet i kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, skal foregå med respekt og fremme ethvert menneskets grunnleggende rettigheter og likeverd. Det innebærer at læreren:

 • Viser empati, varsomhet og forståelse i møte med eleven.
 • Alltid arbeider for eleven.
 • Respekterer elevens behov for integritet.
 • Elevene skal ikke særbehandles med hensyn til sosial status, livssyn, etnisitet, kjønn eller seksuell legning.
 • Overholder taushetsplikten og respekterer tilliten.

Retningslinjer for lærere

Jobbe kontinuerlig med egen fordypning innen selvutvikling.

 • Etterstrebe objektivitet.
 • Holde seg oppdatert og repetere kunnskap og rammer.
 • Opprettholde et profesjonelt og respektfullt forhold til elever og kolleger.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av lærerens kompetanse gjøres blant annet gjennom å samarbeide med kollegaer, ved å dele erfaringer og ved å opprettholde kunnskap og kompetanse. Årlige sammenkomster arrangeres for alle sertifiserte lærere.

Håndtering av avvik

Hvis en elev eller lærer under utdanningen eller i sin virksomhet, avviker betydelig fra de retningslinjer som dette dokumentet angir, skal den som oppdager dette ta det opp med vedkommende. Hvis avvikelsen fortsetter, skal den som har oppdaget det ta kontakt med personene som de respektive lærergruppene har valgt for å håndtere avvik. Om disse personene trenger ytterligere hjelp og støtte til å håndtere situasjonen, kontaktes styret i Nya Ramstiftelsen.

De som ikke er autoriserte, men likevel benytter seg av materielle eller immaterielle verdier som tilhører Nya Ramstiftelsen, skal alltid rapporteres til styret i stiftelsen.

Stiftelsens formål

Utfra vedtektene for Nya Ramstiftelsen:
Stiftelsen skal fremme og videreføre læren som har blitt formidlet av Ambres gjennom Sture Johansson. (se billag 1. punkt 1 og 2). Læren innebærer kunnskap om mennesket, forholdet mellom menneske og natur, kropp og psyke, tanke og følelse, samt metodene for å øke den enkeltes kunnskap om seg selv. Stiftelsen skal jobbe for at læren bevares og forblir uforandret. Læren oppsummeres gjennom:

 • Formidlingens plattform.
 • Chakraflytterapi
 • Indre seende.
 • Drømmens natur (se billag 1 punkt 3-6).

Stiftelsen skal eie, verne og forvalte verdiene ved å:

 • Bygge opp og opprettholde et egnet arkiv for å bevare overført dokumentasjon, utdanningsmateriell, kompendier, båndopptak, filmer og bøker som er overført fra stifterne.
 • Se til at kunnskapen og metodene videreføres via utdannelse.
 • Se til at kvalitetssikring skjer med hensyn til utøvelse av og utdanning i læren og metodene, gjennom å utstede vilkår for bevis, diplom og sertifikat etter retningslinjene under paragraf 6
 • Gripe inn ved overtredelse og ulovlig bruk av immaterielle rettigheter.

 

© Nya Ramstiftelsen

Retningslinjer for lærere.pdf