Retningslinjer for veiledere og behandlere som arbeider utfra kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen

Innledning

Dette dokumentet er utarbeidet for å være en veileder for veiledere og behandlere som har diplom eller sertifikat til å jobbe med kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen. Retningslinjene gjelder for alle områdene der Nya Ramstiftelsen har utstedt diplom eller sertifikat som gir autorisasjon til å veilede eller behandle i samsvar med stiftelsens paragrafer, som kan leses på slutten av dokumentet.

Retningslinjene er utarbeidet av sertifiserte lærere fra samtlige områder og er godkjent av styret i Nya Ramstiftelsen.

Eventuelle forandringer i dokumentet kan foreslås av sertifiserte lærere og skal godkjennes av styret i Nya Ramstiftelsen.

Dokumentets formål

Formålet med retningslinjene er å skape en felles plattform for sertifiserte lærere til bruk i undervisningen, og som gir struktur og tydelige rammer. Dokumentets formål er også å gjøre det enklere for lærerne å samarbeide.

Viktige forutsetninger

Veiledning og behandling innenfor kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, skal alltid være i samsvar med formålsparagrafene for Nya Ramstiftelsen.

Veiledning og behandlinger i samsvar med metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, kan ikke benyttes for å behandle psykiske eller fysiske sykdommer.

Holistisk kunnskap utfra Ambres formidling

Kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen er gjennomsyret av et holistisk grunnsyn. Metodene legger vekt på å se sammenhengen mellom menneske og natur, kropp og psyke, tanke og følelse. Veiledere og behandlere bør etterstrebe å arbeide med varsomhet, slik at klienten kan forstå både med følelse og logikk utfra det helhetssynet som Ambres formidlet om livet.

Profesjonell holdning

Det er viktig at veiledere og behandlere streber etter en profesjonell holdning både i forhold til kollegaer og klienter.

Etiske prinsipper

All virksomhet som bygger på kunnskapen og metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, skal foregå med respekt og fremme ethvert menneskes grunnleggende rettigheter og likeverd. Det innebærer at veilederen eller behandleren:

 • Viser empati, varsomhet og forståelse i møte med klienten.
 • Arbeider alltid for klienten.
 • Respekterer klientens behov for integritet.
 • Klienten skal ikke særbehandles med hensyn til sosial status, livssyn, etnisitet, kjønn eller seksuell legning.
 • Overholder taushetsplikten og respekterer tilliten.

Retningslinjer for veiledere og behandlere

 • Jobbe kontinuerlig med egen fordypning innen selvutvikling.
 • Etterstrebe objektivitet.
 • Holde seg oppdatert og repetere kunnskap og rammer.
 • Opprettholde en profesjonell og respektfullt holdning til både kollegaer og klienter.

Kvalitetessikring

Oppdateringer skjer gjennom årlige sammenkomster. Aktive veiledere og behandlere bør opprettholde sin kompetanse gjennom for eksempel selv å bli veiledet eller behandlet i samsvar med metodene som forvaltes av Nya Ramstiftelsen.

Håndtering av avvik

Hvis en veileder eller behandler i sin virksomhet har betydelig avvik fra de retningslinjer som dette dokumentet angir, skal den som oppdager dette ta det opp med vedkommende. Hvis avvikelsen fortsetter, skal den som har oppdaget dem ta kontakt med personene i de respektive lærergruppene innen kunnskapen og metodene, som forvaltes av Nya Ramstiftelsen, som er valgt til å håndtere avvik. Uvedkommende som benytter materielle eller immaterielle verdier som tilhører Nya Ramstiftelsen, skal alltid rapporteres til stiftelsens styre.

Stiftelsens formål

Utfra vedtektene for Nya Ramstiftelsen:

Stiftelsen skal fremme læren som har blitt formidlet av Ambres gjennom Sture Johansson. (se billag 1. punkt 1 og 2). Læren innebærer kunnskap om mennesket, forholdet mellom menneske og natur, kropp og psyke, tanke og følelse, samt metodene for å øke den enkeltes kunnskap om seg selv. Stiftelsen skal jobbe for at læren bevares og forblir uforandret. Læren oppsummeres gjennom:

 • Formidlingens plattform.
 • Metodene som er jamfør Ambres og har benevnelsen: «Chakraflytterapi», «Indre seende» og «Drømmens natur» (se billag 1 punkt 3-6).

Stiftelsen skal eie, verne og forvalte verdiene ved å:

 • Bygge opp og opprettholde et egnet arkiv for å bevare overført dokumentasjon, utdanningsmateriell, kompendier, båndopptak, filmer og bøker som er overført fra stifterne.
 • Se til at læren og metodene videreføres via utdannelse.
 • Se til at kvalitetssikring skjer med hensyn til forvaltning av og utdanning i læren og metodene, gjennom å utstede vilkår for bevis, diplom og sertifikat etter retningslinjene under paragraf 6
 • Gripe inn ved overtredelse og ulovlig bruk av immaterielle rettigheter.

 

© Nya Ramstiftelsen

 

Retningslinjer-for-veiledere-og-behandlere-ver-1.pdf