Spørsmål og svar

I løpet av den siste tiden har det kommet mange spørsmål til styret for Nya Ramstiftelsen. For at alle i Formidlingen skal få tilgang til informasjonen, har vi nå opprettet denne siden med spørsmål og svar.

Hvorfor ble Nya Ramstiftelsen opprettet?

Nya Ramstiftelsen (stiftelsen) ble opprettet for at metodene og dokumentasjonen som tilhører Ambres formidling (Formidlingen) skal forvaltes, oppbevares og bevares. Det er Sture Johansson og Karin Rønning som har opprettet stiftelsen. I denne sammenheng blir de kalt stifterne.

Gjennom samarbeid og dialog mellom stifterne og representanter for Formidlingen, ble formålet og vedtektene formulert for den fremtidige stiftelsen. Stifterne har også tilført kapital/ressurser til stiftelsen slik at formålet med den skal kunne gjennomføres. Vedtekten finner du här.

Hvilke ressurser har stiftelsen?

Fra starten av overførte stifterne 277 000 svenske kroner, men har i årenes løp bidratt med mer penger, samt rettigheter til inntekter ved salg av bøker som Sture Johansson har skrevet. Ved siden av inntekter fra boksalg, har stiftelsen også tatt imot mange gaver. Enkelte gaver er øremerket for at de på sikt skal kunne brukes til en samlingsplass for Formidlingen. Stiftelsens årsoppgjør finner du här.

Sture Johansson og Karin Rønning har tidligere tatt patent på et visst antall begrep som er tilknyttet Formidlingen. Disse patenterte begrepene er nå overført til stiftelsen.

Hvorfor er Nya Ramstiftelsen en stiftelse og ikke en forening?

Ambres har alltid sagt at han ikke vil ha noen organisasjon eller forening rundt Formidlingen, men han ble inspirert av informasjonen han fikk i forbindelse med hvordan en stiftelse fungerer for å sikre at alt skulle bli oppbevart og bevart.

Medlemmene i en forening velger et styre. Styret har et årsmøte der medlemmene godkjenner styret. En stiftelse har ingen medlemmer, men det er styret for stiftelsen som har ansvaret for å fullføre formålet med den. Altså det som står i formålsparagrafen i vedtektene. Styret i en stiftelse velger selv ut nye styremedlemmer.

Länsstyrelserna i Sverige har som oppgave å ha tilsyn med stiftelser. En stiftelse administreres av et styret. Administrasjonen av stiftelsen skal være forenlig med stiftelsens vedtekter og se til at stiftelsens bestemmelser blir ivaretatt. Det blir ekstra viktig nå når ingen av stifterne for Nya Ramstiftelsen ikke lenger er i styret. Du kan lese stiftelsensloven her.

Hva gjør et styre?

Styrets oppgave er å følge formålsparagrafen som kort sagt innebærer at metoder og dokumentasjon som Ambres formidling skal forvalte, oppbevares og bevares. Nedenfor sees en illustrasjon som viser de forskjellige områdene som inngår i styrets ansvar og arbeide.

Frivillige personer hjelper til med bokføring, boksalg, lage tekster, med mere. Hjertelig takk for det!

Hvordan velges styremedlemmer?

I henhold til vedtektene skal styret for Nya Ramstiftelsen, i tillegg til stifterne, bestå av 6-8 personer (styremedlemmer). Innledningsvis, da stiftelsen ble grunnlagt i 2015, valgte Ambres sammen med stifterne Sture Johansson og Karin Rønning, ut 8 personer til styret. De som går inn i styret kan ved behov, for eksempel om de ønsker å avslutte syreoppdraget, velge nye styremedlemmer.

Alt arbeidet i styret er på frivillig basis og det krever en del tid. De første årene sluttet noen styremedlemmer før tiden. Stiftelsen har hele tiden hatt løpende behov for rekruttering. Hovedregelen er at en stiftelse ikke kan endre sine forskrifter uten tillatelse fra Kammerkollegiet eller Länsstyrelsen. Et styre eller en administrasjon kan endre stiftelsens vedtekter hvis disse ikke lengre kan følges, hvis de helt åpenbart ikke kan brukes eller om de er i strid med stifternes intensjon. For å gjøre endringer kreves det tillatelse fra Kammerkollegiet. I 2019 foreslo stifteren Sture Johansson etter råd fra Ambres, om at vedtektene burde justeres for å skape en kontinuitet i arbeidet. Justeringen innebar at regelen om begrenset mandatperiode for et styremedlem, det vil si at det kun var mulig å være med i styret et visst antall år, ble tatt bort. Det er en krevende prosess å endre vedtektene for en stiftelse, men nå var det etter ønske fra en av stifterne.

Til og med frem til sommeren 2021 har styret hatt utskiftninger av 17 personer inklussive stifterne. Per i dag består styret av 7 personer. De aktuelle styremedlemmene finner du här.

Utskiftning av styremedlemmene mellom 2015 og sommeren 2020, finner du i følgende illustrasjon:

Hvordan kommer jeg i kontakt med styret?

Send en mail til styret via denne adressen info-norge@nyaramstiftelsen.se. Alle i styret jobber frivillig og det kan derfor ta litt tid før du får svar. Spørsmål og svar som er av interesse for flere i formidlingen, blir besvart her under «Spørsmål og svar».

© Nya Ramstiftelsen