Frågor och svar

På senare tid har det kommit många frågor till styrelsen för Nya Ramstiftelsen. För att alla i Förmedlingen ska kunna ta del av informationen finns nu den här sidan med frågor och svar.

Varför bildades Nya Ramstiftelsen?

Nya Ramstiftelsen (stiftelsen) bildades för att metoder och dokumentation som rör Ambres förmedling (Förmedlingen) ska förvaltas, förvaras och bevaras. Det är Sture Johansson och Karin Rönning som har bildat stiftelsen. De kallas i det här sammanhanget för stiftare.

I samarbete och dialog mellan stiftarna och representanter för Förmedlingen formulerades ändamålet och stadgarna för den kommande stiftelsen. Stiftarna har också tillfört tillgångar till stiftelsen för att ändamålet med den ska kunna uppnås. Stadgarna finns här.

Vilka tillgångar har stiftelsen?

Stiftarna tillförde inledningsvis 277 000 SEK men har underhand bidragit med mer pengar samt rättigheter till intäkter vid försäljning av böcker som Sture Johansson skrivit. Förutom intäkter från bokförsäljningen har stiftelsen också tagit emot många gåvor. Vissa gåvor är ändamålsbestämda medel för att användas till en framtida ”plats” för Förmedlingen. Stiftelsens årsredovisning finns här.

Sture Johansson och Karin Rönning har tidigare namnskyddat ett antal begrepp som rör förmedlingen. Dessa varumärkesskydd (namnskydd) har överlåtits till stiftelsen och är numera också en tillgång.

Varför är Nya Ramstiftelsen en stiftelse och inte en förening?

Ambres har alltid sagt att han inte vill ha någon organisation, förening, kring sin förmedling, men inspirerades av den information han fick om hur en stiftelse fungerar, för att säkerställa att förvara och bevara.

Medlemmarna i en förening väljer styrelsen och har årsmöten då medlemmarna kan ge ansvarsfrihet till den. En stiftelse har inga medlemmar utan det är styrelsen för stiftelsen som har ansvaret för att fullfölja syftet och ändamålet med den. Alltså det som står i ändamålsparagrafen i stadgarna. Styrelsen i en stiftelse väljer själv ut nya styrelsemedlemmar.

Länsstyrelserna i Sverige har som uppgift att utöva tillsyn över stiftelser. En stiftelse förvaltas av sin styrelse. Förvaltningen av stiftelsen ska ske i enlighet med stiftelsens stadgar och förordnande för att uppfylla stiftelsens ändamål. Det blir extra viktigt nu när ingen av stiftarna för Nya Ramstiftelsen finns kvar i styrelsen. Du kan läsa Stiftelselagen här.

Vad gör styrelsen?

Styrelsens uppdrag följer ändamålsparagrafen som sammanfattningsvis innebär att metoder och dokumentation som rör Ambres förmedling ska förvaltas, förvaras och bevaras. Nedanstående bild visar på olika områden som ingår i styrelsens ansvar och arbete.

Olika frivilliga krafter hjälper till med bokföring, bokförsäljning, sammanställning av texter, med mera. Varmt tack för det!

Hur väljs styrelsemedlemmarna ut?

Enligt stadgarna ska styrelsen för Nya Ramstiftelsen förutom stiftarna omfatta 6-8 personer (styrelseledamöter). Inledningsvis, vid stiftelsens bildande 2015 valde Ambres tillsammans med stiftarna Sture Johansson och Karin Rönning ut 8 personer till styrelsen. De som ingår i styrelsen kan vid behov, till exempel om någon vill avsluta sitt styrelseuppdrag, välja nya ledamöter.

Styrelsearbetet är helt ideellt och tar en hel del tid i anspråk. De första åren avslutade några ledamöter sina uppdrag i förtid. Stiftelsen har löpande haft återkommande behov av nyrekrytering. En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. En styrelse eller förvaltare får ändra stiftelsens stadgar om dessa inte längre kan följas, om de har blivit uppenbart onyttiga eller om de strider mot stiftarens avsikter. För att tillämpa ändringen krävs tillstånd från Kammarkollegiet. År 2019 föreslog stiftaren Sture Johansson efter påpekande från Ambres, att stadgarna borde justeras för att skapa en kontinuitet i arbetet. Justeringen innebar att en regel om begränsade mandatperioder för styrelsemedlemmarna, det vill säga att det bara var möjligt att vara med i styrelsen i ett visst antal år, togs bort. Det är en omständlig process att ändra stadgarna för en stiftelse men nu var det en av stiftarnas önskan.
Fram till och med sommaren 2021 har styrelsen omfattat 17 olika personer inklusive stiftarna. I dagsläget omfattar styrelsen 7 personer.  Nu aktuella styrelsemedlemmar redovisas här.

Omsättningen av styrelseledamöter mellan åren 2015 och sommaren 2020 redovisas i följande bild:

Hur kommer jag i kontakt med styrelsen?

Skicka ett mail till styrelsens gemensamma e-postadress info@nyaramstiftelsen.se. Alla i styrelsen arbetar ideellt och det kan därför dröja lite innan du får svar. Frågor och svar som är av intresse för många i förmedlingen publicerar vi här, under frågor och svar.

© Nya Ramstiftelsen