Policydokument för handledare och behandlare som arbetar utifrån kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen

Inledning

Det här policydokumentet har utarbetats för att vara vägledande för handledare och behandlare som är diplomerade eller certifierade att arbeta med kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen. Dokumentet gäller alla områden där Nya Ramstiftelsen har utfärdat diplom eller certifikat med rättigheter att handleda eller behandla enligt stiftelsens ändamålsparagrafer, vilka återfinns i slutet av dokumentet.

Policydokumentet har arbetats fram av certifierade lärare från samtliga områden och fastställts av styrelsen för Nya Ramstiftelsen.

Eventuella förändringar i dokumentet kan föreslås av certifierade lärare och ska godkännas av Styrelsen i Nya Ramstiftelsen.

Dokumentets syfte

Syftet med policydokumentet är att skapa en gemensam plattform för handledare och behandlare att utgå ifrån i sitt arbete med kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Viktiga förutsättningar

Handledning och behandlingar inom kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen ska alltid ske i enlighet med ändamålsparagrafen för Nya Ramstiftelsen.

Handledning och behandlingar enligt de metoder som förvaltas av Nya Ramstiftelsens får aldrig användas i syfte att behandla psykiska eller fysiska sjukdomar.

Holistisk kunskap utifrån Ambres förmedling

Kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen genomsyras av ett holistisk synsätt. Metoderna lägger vikt vid att se sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke och känsla. Handledare och behandlare bör eftersträva att i sitt arbete varsamt hjälpa klienten på ett sätt som talar både till dess känsla och logik och utifrån den helhetssyn som Ambres förmedlat om livet.

Professionellt förhållningssätt

Det är viktigt att handledare och behandlare strävar efter professionalism gentemot kollegor och klienter.

Etiska principer

All verksamhet som bygger på kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen utgår från respekt och främjande av varje människas grundläggande rättigheter och lika värde. Det innebär att handledaren eller behandlaren:

 • visar empati, varsamhet och förståelse i mötet med klienten.
 • arbetar alltid för klienten.
 • respekterar klienternas behov av integritet.
 • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning.
 • iakttar tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

Codex för aktiva handledare och behandlare

 • Kontinuerligt arbeta med egen fördjupad självkännedom.
 • Eftersträva objektivitet.
 • Hålla sig ajour och repetera kunskaper och ramar.
 • Upprätthålla ett professionellt och omtänksamt förhållningssätt till kollegor och klienter.

Kvalitetssäkring

Uppdateringar sker genom årliga sammankomster. Aktiva handledare och behandlare bör säkerställa sin kompetens till exempel genom att själv handledas eller behandlas i enlighet med de metoder som förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Avvikelsehantering

Om någon handledare eller behandlare i sin verksamhet avviker påtagligt från de riktlinjer som detta dokument anger, skall den som upptäcker det påtala detta för vederbörande. Om avvikelsen kvarstår skall den som upptäckt avvikelsen kontakta de personer som respektive lärargrupp i kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen, utsett att handlägga avvikelser. Obehörigt nyttjande av materiella eller immateriella värden tillhörande Nya Ramstiftelsen ska alltid rapporteras till stiftelsens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Ur stadgarna för Nya Ramstiftelsen:

Stiftelsen ska främja att läran som förmedlats av Ambres genom Sture Johansson förs vidare (se bilaga 1, punkt 1 och 2). Läran innefattar kunskap om Människan, sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke och känsla, samt metoder för den enskildes ökade självkännedom. Stiftelsen ska verka för att läran bevaras och förblir oförvanskad. Läran sammanfattas i ”Förmedlingens grund” och metoderna hänförliga till Ambres benämns som ”Chakraflödesterapi”, ”Inre Seende” och ”Drömmandets natur” (se bilaga 1 punkt 3-6).

Stiftelsen ska äga, skydda och förvalta därmed förknippade värden genom att:

 • Inrätta och upprätthålla ett lämpligt arkiv för att bevara från stiftarna överförd dokumentation, utbildningsmaterial, kompendier, ljudupptagningar, filmer och böcker.
 • Verka för att utbildning sker i läran och metoderna.
 • Tillse att kvalitetssäkring sker avseende utövandet av och utbildning i läran och metoderna, genom att utfärda villkor för intyg, diplom och certifikat enligt riktlinjerna under paragraf 6.
 • Beivra överträdelse och intrång i immateriella rättigheter.

© Nya Ramstiftelsen

Ladda ned som pdf-fil