Policydokument för lärare i kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen

Inledning

Det här policydokumentet har utarbetats för att vara vägledande för lärare som genomför kurser och utbildningar om kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen. Dokumentet gäller alla områden där Nya Ramstiftelsen har utfärdat certifikat med rättigheter att genomföra kurser och utbildningar enligt stiftelsens ändamålsparagrafer, vilka återfinns i slutet av dokumentet.

Policydokumentet har arbetats fram av certifierade lärare från samtliga områden och fastställts av styrelsen för Nya Ramstiftelsen.

Eventuella förändringar i dokumentet kan föreslås av certifierade lärare och ska godkännas av Styrelsen i Nya Ramstiftelsen.

Dokumentets syfte

Syftet med policydokumentet är att skapa en gemensam plattform för certifierade lärare att utgå ifrån i sin undervisning och ger en struktur och tydliga ramar. Dokumentet syftar också till att skapa samverkan mellan lärare.

Utformning av utbildningsverksamheter

Nya Ramstiftelsens utbildningsprogram består av kurser och utbildningar.

Ett godkänt utbildningssteg leder till:

ett intyg efter cirkel/kortkurs, ett diplom efter särskild kurs/grundutbildning, ett certifikat efter lärarutbildning.

Grundutbildning

Efter genomförd grundutbildning får deltagarna diplom.

De elever som avbryter sin grundutbildning kommer inte att diplomeras. Det är viktigt att varje lärare informerar sina elever om utbildningsplanens bestämmelser innan utbildningen påbörjas.

Lärarutbildning

För att kunna lära ut inom de olika områdena till andra, ska eleven genomgå en lärarutbildning och blir då certifierad lärare. Certifikat utfärdas alltid av styrelsen för Nya Ramstiftelsen.

Utbildningens innehåll

Generella utbildningsplaner för de olika områdena utvecklas av lärargrupper som har erfarenhet av att undervisa.

Utbildningsplaner utvecklas av lärargrupper som undervisar inom respektive område och godkänns av styrelsen.

Certifierade lärare med erfarenhet av att undervisa inom det aktuella området kan stödja nya lärare med planering av specifika kurser och utbildningar och verka som mentorer.

Viktiga förutsättningar

Kurser och utbildningar om kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen ska alltid ske i enlighet med ändamålsparagraferna för Nya Ramstiftelsen.

Utbildningar om kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsens får aldrig användas i syfte att behandla psykiska eller fysiska sjukdomar.

Avvikelser eller ändringar jämfört med den generella utbildningsplanen för ett område ska alltid stämmas av med styrelsen för Nya Ramstiftelsen innan de tillämpas.

Holistisk kunskap utifrån Ambres förmedling

Utbildningar om kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen genomsyras av ett holistisk synsätt. Utbildningarna lägger vikt vid att se sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke och känsla. Böckerna Drömmandets Natur, Möte med Ambres samt videoinspelningar med Ambres kan ingå i kurslitteraturen. Läraren ska eftersträva att delge kunskap så att den talar både till elevens känsla och logik. Läraren bör varsamt hjälpa eleven att förstå och använda den helhetssyn som Ambres förmedlat i relation till livet.

Professionellt förhållningssätt

Det är viktigt att lärare strävar efter professionalism gentemot elever och kollegor.

Etiska principer

All verksamhet om kunskapen och metoderna som förvaltas av Nya Ramstiftelsen utgår från respekt och främjande av varje människas grundläggande rättigheter och lika värde. Det innebär att läraren:

 • visar empati, varsamhet och förståelse i mötet med eleven.
 • alltid arbetar för eleven.
 • respekterar elevernas behov av integritet.
 • inte särbehandlar eleverna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning.
 • iakttar tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

Codex för lärare

 • Kontinuerligt arbeta med egen fördjupad självkännedom.
 • Eftersträva objektivitet.
 • Hålla sig ajour och repetera kunskaper och ramar.
 • Upprätthålla ett professionellt och omtänksamt förhållningssätt till
  elever och kollegor.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av lärarkompetens görs bland annat genom samarbete med kollegor för utbyte av erfarenheter och för att upprätthålla kunskap och kompetens. Årliga sammankomster arrangeras för alla certifierade lärare.

Avvikelsehantering

Om någon elev eller lärare i sin utbildning eller verksamhet avviker påtagligt från de riktlinjer som detta dokument anger, skall den som upptäcker det påtala detta för vederbörande. Om avvikelsen kvarstår skall den som upptäckt avvikelsen kontakta de personer som respektive lärargrupp utsett att handlägga avvikelser. Om dessa personer behöver ytterligare stöd i att hantera situationen kontaktas Nya Ramstiftelsens styrelse. Obehörigt nyttjande av materiella eller immateriella värden tillhörande Nya Ramstiftelsen ska alltid rapporteras till stiftelsens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Ur stadgarna för Nya Ramstiftelsen:

Stiftelsen ska främja att läran som förmedlats av Ambres genom Sture Johansson förs vidare (se bilaga 1, punkt 1 och 2). Läran innefattar kunskap om Människan, sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke och känsla, samt metoder för den enskildes ökade självkännedom. Stiftelsen ska verka för att läran bevaras och förblir oförvanskad. Läran sammanfattas i ”Förmedlingens grund” och metoderna hänförliga till Ambres benämns som ”Chakraflödes-terapi”, ”Inre Seende” och ”Drömmandets natur” (se bilaga 1 punkt 3-6).

Stiftelsen ska äga, skydda och förvalta därmed förknippade värden genom att:

 • Inrätta och upprätthålla ett lämpligt arkiv för att bevara från stiftarna överförd dokumentation, utbildningsmaterial, kompendier, ljudupptagningar, filmer och böcker.
 • Verka för att utbildning sker i läran och metoderna.
 • Tillse att kvalitetssäkring sker avseende utövandet av och utbildning i läran och metoderna, genom att utfärda villkor för intyg, diplom och certifikat enligt riktlinjerna under paragraf 6.
 • Beivra överträdelse och intrång i immateriella rättigheter.

 

© Nya Ramstiftelsen

Ladda ned som pdf-fil